ALGEMENE VOORWAARDEN 2017-07-13T13:29:31+00:00

Algemene voorwaarden Droombos Marketing & Design

1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ontwerper en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2 Prijsopgave
AIle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de ontwerper zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3 Prijzen
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door de ontwerper wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en de ontwerper met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

5 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

6 Termijn van levering
Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem ingebreke heeft gesteld.

7 Auteursrecht en industrieel eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan de ontwerper. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ontwerper en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de ontwerper.

8 Auteursrechthebbende
De ontwerper garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9 Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerper de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

10 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

11 Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. De ontwerper zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De ontwerper zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

12 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

13 Periodieke betalingen
De ontwerper heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

14 Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door de ontwerper binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

15 Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de ontwerper op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Herroepen en beëindigen opdracht

16 Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de ontwerper zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

17 Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van de ontwerper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ontwerper het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten, en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerper redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de ontwerper, naast het recht de opdracht neer te
leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

18 Aansprakelijkheid
De ontwerper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of
niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De ontwerper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van produktiebedrijven.

19 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de ontwerper voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de ontwerper toekomende honorarium.

20 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerper en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

10 juli 2017

Droombos Design
Amsterdam

Annet de Graaf